Matura z biologii – wymagania i arkusz egzaminacyjny

Egzamin maturalny z biologii uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Wynik tego egzaminu nie ma wpływu na zdanie egzaminu dojrzałości. Egzamin z biologii ma formę pisemną. Trwa 180 minut. Do egzaminu może przystąpić każdy uczeń dopuszczony do matury. Uczeń ma prawo korzystać w czasie egzaminu z prostego kalkulatora oraz z zestawu tablic dla przedmiotów przyrodniczych.

Budowa arkusza egzaminacyjnego

Arkusz na egzaminie z biologii zawiera około 25 zadań. Przy każdym zadaniu podana jest liczba punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie. Zadania sprawdzają wiedzę oraz umiejętności dotyczące:

  • dostrzegania zależności pomiędzy budową i funkcjonowaniem organizmów a środowiskiem, w jakim żyją
  • przedstawiania związków czasowych i przestrzennych pomiędzy elementami układów żywych
  • przedstawiania danych liczbowych dotyczących informacji biologicznych w postaci diagramu bądź wykresu
  • Wykazywania związku pomiędzy różnorodnością organizmów żywych a procesem ewolucji
  • analizy eksperymentu – jego przeprowadzania, formułowania hipotez oraz wyciągania wniosków
  • prowadzenia rozumowania dotyczącego treści biologicznych, objaśniania i oceny podanych informacji, formułowania wniosków

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym są zróżnicowane pod względem trudności. Mają formę zamkniętą (na dobieranie, prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru)   lub otwartą. W zadaniach otwartych uczeń musi sformułować własną wypowiedź.  Zadania dotyczą materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu. Materiały źródłowe mogą mieć formę tekstu, schematu, rysunku, diagramu, wykresu, zestawu liczb.

Zasady oceniania

Za rozwiązanie większości zadań zamkniętych uczeń otrzymuje 0-1 pkt. Za udzielenie odpowiedzi w rozbudowanych zadaniach zamkniętych można uzyskać 0-2 pkt. W zadaniach otwartych liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi najczęściej 0-4. Pozytywnie egzaminatorzy oceniają wypowiedź, która jest poprawna merytorycznie i spełnia warunki zadania. Maksymalnie na egzaminie z biologii uczeń może uzyskać 60 punktów.